download-phan-mem-ke-toan
TIN MỚI
Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu In Email
Thứ tư, 18 Tháng 7 2007 07:12

Phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8: Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; Khai báo thuế đầu ra.

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu trong phần mềm kế toán SAS INNOVA 6.8 được liên kết với Phân hệ Vật tư hàng hóa, Kế toán vốn bằng tiền và Kế toán thuế.
Phần mềm kế toán, phan mem ke toan

 

Chứng từ đầu vào

 • Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho
 • Hoá đơn cung cấp dịch vụ
 • Chứng từ hàng bán bị trả lại
 • Thu khác và bù trừ công nợ
 • Thu tiền theo hoá đơn
Chức năng & danh mục
 • Tính lại tiền đã thu của các hoá đơn
 • Tính số dư tức thời của khách hàng
 • Khai báo danh mục khách hàng
 • Khai báo danh mục thuế, nhân viên bán hàng, giá bán

Báo cáo đầu ra

Báo cáo bán hàng

 • Bảng kê hoá đơn bán hàng
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo hợp đồng, vụ việc
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bán
 • Bảng kê hoá đơn của một khách hàng
Màn hình hóa đơn bán hàng

Phần mềm kế toán, phan mem ke toan

Báo cáo phân tích bán hàng
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian
 • Báo cáo phân