Bộ cài phần mềm hỗ trợ

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Tải về
1 Phần mềm HTKK .pdf 1.36 MB
2 Phần mềm truy cập từ xa UntraView .rar 2.54 MB
3 Phần mềm truy cập từ xa TeamViewer .rar 21.46 MB
4 Phần mềm Font Vietkey2000 .zip 11.92 MB