TL giới thiệu sản phẩm

STT Tên tài liệu Định dạng Dung lượng Tải về
1 PMKT SAS INVOICE 2020 .pdf 0.99 MB
2 SAS ERP 8.0 HRM.TEX - PM NSTL Chuyên ngành may mặc .pdf 2.15 MB
3 SAS INNOVA 6.8.1 Pro - PMKT Quản trị DN VVN .pdf 1.19 MB
4 SAS INNOVA 8.0 Online - PMKT Quản trị Online .pdf 2.16 MB
5 SAS INNOVA OPEN - PMKT Miễn phí bản quyền .pdf 3.16 MB
6 SAS INNOVA 8.0.HR - PM Quản lý NS Tiền lương .pdf 1.87 MB
7 SAS ERP 9.0 - PM quản trị nguồn lực DN-ERP .pdf 1.36 MB
8 SAS ERP 8.0.FV- ERP Ngành Thức Ăn Gia Súc .pdf 7.35 MB
9 SAS ERP 8.0.STB - ERP Ngành Sách, TBTH .pdf 3.02 MB
10 SAS ERP 8.0.LOG - ERP Ngành Kho - Vận File không tồn tại 0 MB