CÁC MÔ-ĐUN CHÍNH CỦA PMKT​ SAS INNOVA 8.0 -CONSTRUCTION

1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất ngân quỹ tức thời ; quản lý dòng tiền ; quản lý thu -  chi, hạch toán và theo dõi ngoại tệ, tự động hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ; in toàn bộ chứng từ tiền mặt và chứng từ ngân hàng bằng máy; theo dõi thanh toán theo từng hoá đơn, hợp đồng; tính toán và theo dõi lãi vay; hạch toán, ghi nhận toàn bộ các thông tin thuế đầu ra, đầu vào.

2. PHÂN HỆ BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU

Theo dõi, phân tích tình hình bán hàng theo nhiều chỉ tiêu như theo mặt hàng, thị trường, thời gian, hợp đồng, nhân viên bán hàng v.v. Đồng thời theo dõi chi tiết tình trạng công nợ của khách hàng như tuổi nợ, hoá đơn, hợp đồng; khai báo thuế đầu ra.
 
3. PHÂN HỆ MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Phân hệ này sẽ theo dõi toàn bộ tình hình nhập mua hàng, phân tích hàng nhập mua theo số lượng và giá vốn. Đồng thời theo dõi tình hình thanh toán công nợ với nhà cung cấp như theo hoá đơn, hợp đồng, hạn thanh toán; theo dõi hàng hoá nhập khẩu, tính và phân bổ tự động chi phí mua hàng, khai báo thuế đầu vào.

4. QUẢN LÝ KHO, HÀNG HOÁ VẬT TƯ

Theo dõi tình hình xuất – nhập – tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm cả số lượng và vốn. Tự động áp giá vốn hàng xuất kho; các phương pháp tính giá vốn chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa: NTXT, TB tháng, TB di động, Đích danh ; theo dõi hàng hoá theo nhiều đơn vị tính quy đổi như Thùng – Cái, Kg – Mét v.v ; quản lý vỏ vật tư; cho phép xuất âm kho nhằm linh hoạt trong công việc, xuất điều chuyển kho thao tác đơn giản.

5. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH & CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Theo dõi, quản lý chi tiết thông tin về TSCĐ như giá trị, khấu hao, nguồn hình thành, bộ phận sử dụng, theo dõi xuất xứ nguồn gốc tài sản; theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định; hỗ trợ công tác kiểm kê TSCĐ. Tính toán và phân bổ khấu hao TSCĐ theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, đồng thời cho phép điều chỉnh khấu hao theo tình hình sản xuất kinh doanh thực tế; lên các bảng khấu hao và phân bổ khấu hao tài sản theo quy định của BTC
 
6. KẾ TOÁN CHI PHÍ & GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Theo dõi, tập hợp chi phí đến từng sản phẩm, công trình, kể cả các sản phẩm vụ việc là dịch vụ. Phân tích chi phí theo khoản mục, yếu tố. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp như tập hơn chi phí giản đơn, phân bước, hệ số và định mức. Tập hợp và phân bổ các chi phí sản xuất như nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí máy thi công công trình, chi phí quản lý, chi phí bán hàng – giao dịch. Tiêu thức phân bổ tự động hoặc theo chủ quan của người quản lý rất đa dạng tuỳ thuộc vào đặc thù của đối tượng được sản xuất và tính giá thành sản phẩm như phân bổ theo hệ số, theo một tiêu thức đã khai báo (chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, doanh số, giá trị hợp đồng v.v).
 
7. PHÂN HỆ BÁO CÁO THUẾ 


Khai báo thuế đầu vào, đầu ra từ các phân hệ kế toán Mua hàng, Bán hàng và Vốn bằng tiền để lên các báo cáo, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra (mẫu 03/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT), tờ khai thuế, các khoản phải nộp ngân sách, các sổ theo dõi thuế được hoàn lại, được miễn giảm, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn v.v. Cập nhật mẫu biểu mới nhất theo Thông tư, QĐ của BTC. Đặc biệt, phân hệ này đã được tích hợp hoàn toàn các mẫu biểu in ra có sẵn mã vạch 2 chiều tương thích hoàn toàn không phải kê khai trên Phần mềm HTKK của TC Thuế.
 
Đã tích hợp với phần mềm viết hóa đơn điện tử của hầu hết các nhà cung cấp trên thị trường như VNPT, BKAV, Viettel, M-Invoice…
 
 8. PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP & BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cuối kỳ kế toán, kế toán tổng hợp được thực hiện để thực hiện các điều chỉnh, hạch toán trong kỳ, thực hiện kiểm tra đối chiếu sổ tổng hợp và chi tiết, kết chuyển tự động số dư và phân bổ chi phí. Sau khi kiểm tra và thực hiện các bút toán cuối kỳ chương trình sẽ lên được Báo cáo tài chính đầy đủ và chính xác. Các báo cáo tài chính kế toán được thiết kế theo các quy định mới nhất của Bộ tài chính. Cung cấp các sổ sách kế toán đầy đủ theo các hình thức sổ: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và nhật ký chứng từ. Thường xuyên cập nhật các Thông tư, Quyết định mới nhất của BTC
 
9. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

Quản lý, phân quyền sử dụng cho mỗi người dùng tương ứng với mỗi công việc được giao, phân quyền chi tiết đến từng chức năng, từng thao tác. Khả năng bảo mật & an toàn dữ liệu cao đặc biệt với hệ thống nhiều người cùng truy cập, sử dụng và khai thác dữ liệu. Cơ chế sao lưu và khôi phục dữ liệu đơn giản, dễ thực hiện. Khai báo các tham số hệ thống thống nhất, đa dạng, linh hoạt.
LỢI THẾ KHI ỨNG DỤNG SAS INNOVA 8.0 - CONSTRUCTION VÀO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
 
Dòng sản phẩm SAS INNOVA của Công ty CP SAS Việt Nam đã triển khai ứng dụng thành công tại hơn 5.000 khách hàng toàn quốc, trong đó phiên bản cho ngành xây lắp SAS INNOVA 8.0 – Construction đã thực hiện hiệu quả trên 200 doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp. Được các doanh nghiệp đánh giá cao về mặt đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành.
 
1. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐẶC THÙ CỦA DN MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ
Phần mềm SAS INNOVA 8.0 – Construction được xây dựng chuyên cho ngành xây lắp đã kế thừa yêu cầu của hàng trăm doanh nghiệp xây dựng do đó nó giải quyết các đặc thù của lĩnh vực xây lắp một cách hiệu quả như: 
  •   Nghiệp vụ giá thành dự toán - thực tế hoạt động xây lắp
  •   Nghiệp vụ hạch toán & quản lý tổ/đội thi công
  •   Nghiệp vụ quản lý hàng tồn kho
  •   Nghiệp vụ quản lý công nợ phải thu/trả khách hàng & nhà cung cấp
  •   Nghiệp vụ quản lý các khoản tạm ứng nội bộ
  •   Nghiệp vụ quản lý hoạt động đầu tư
  •   Nghiệp vụ quản lý TSCĐ  - CCDC, máy móc thi công công trình
  •   Nghiệp vụ quản lý chi phí/giá thành - doanh thu
  •   Nghiệp vụ kế toán thuế
 
Quản trị doanh nghiệp theo đúng mô hình đặc thù đảm bảo cung cấp thông tin cho quản trị một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời
 
2. TĂNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SẢN XUẤT KINH DOANH CHO DN NGÀNH XÂY DỰNG
Áp dụng hệ thống phần mềm quản trị theo đặc thù do đó cung cấp các thông tin quản lý một cách tốt nhất; xác định chính xác chi phí, doanh thu, hiệu quả kinh doanh từng dự án/công trình/hạng mục/các dự án đầu tư, kiểm soát hàng hoá vật tư, công nợ, kiểm soát máy móc thi công tại các công trình… không chỉ phục vụ bộ phận kế toán, sản xuất, kho mà còn phục vụ cho BGĐ điều hành DN sát sao và bao quát nhất.
 
3. GIẢM THIỂU CHI PHÍ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DN
Khi kiểm soát được các yếu tố chi phí trực tiếp trong sản xuất kinh doanh tức thời, chính xác cũng như kiểm soát chi phí giữa thực tế phát sinh và định mức (dự toán), giảm thất thoát trong quản lý vật tư…DN sẽ quản lý tốt hơn chi phí sản xuất kinh doanh trực tiếp của mình. Đồng thời giảm chi phí gián tiếp do giảm sự chồng chéo thông tin, giảm nhân sự gián tiếp, …
 
4. GIẢM THIỂU RỦI RO, TĂNG CƯỜNG TÍNH KIỂM SOÁT
DN xây lắp có dự án đầu tư nhiều chi phí, thực hiện nhiều năm, quản lý chi phí phức tạp, đặc thù như trình bày ở mục trên nếu như công cụ thủ công hoặc phần mềm không xây dựng đặc thù theo ngành thì chỉ đáp ứng kế toán thuế cơ bản. Với SAS INNOVA 8.0 – Construction sẽ giúp DN giảm thiểu rủi ro do thông tin được chính xác, được kiểm soát chặt chẽ ở các khía cạnh khác nhau, cũng như kịp thời để BLĐ ra quyết định điều hành đúng lúc, đúng chỗ, áp dụng các quyết định điều chỉnh cần thiết. 
Nếu như DN áp dụng mô hình quản lý giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên (các tổ/đội sản xuất) cũng áp dụng phần mềm thì thay vì các công việc giữa các văn phòng nhiều khi trùng lắp thì nay được giải phóng mà tăng cường thời gian cho vấn đề kiểm soát thông tin nội bộ.
 
5. THÔNG TIN DN TẬP TRUNG, AN TOÀN
Khi áp dụng SAS INNOVA 8.0 – Construction thì kho dữ liệu được tập trung trong phần mềm, khi cần BLĐ hay các bộ phận, cá nhân (có quyền đã được khai báo) có thể truy vấn thông tin quản lý đầy đủ ít bị phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân, hệ thống phần mềm nào khác, với bất kỳ thời gian nào, ở đâu (có internet)…
 
Nếu như hệ thống rời rạc, sử dụng nhiều công cụ để quản lý khác nhau như: Excel, sổ tay, phần mềm kế toán thông thường độ bảo mật không đảm bảo, virus, … thì trên SAS INNOVA 8.0 – Construction sẽ khắc phục những vấn đề này một cách triệt để. Cơ chế sao lưu, an toàn, bảo mật cao với công nghệ hiện đại.
 
6. ĐẢM BẢO HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THEO CHUẨN MỰC & ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ THEO QĐ CỦA NN
Ngoài những đặc thù viết riêng cho quản lý của lĩnh vực xây dựng, SAS INNOVA 8.0 – Construction được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán & đáp ứng đầy đủ các quy định, các TT – QĐ mới nhất của BTC, Cơ quan thuế như: Sẵn mã vạch 02 chiều tích hợp với HTKK, Cập nhật Nghị định 51, TT153, TT244, QĐ 15, QĐ 48, TT 60, TT28 v.v.

Để tải về, quý khách vui lòng điền đấy đủ thông vào các ô nhập bên dưới. Sau khi điền xong, Quý khách ấn nút “Tải Xuống” để tải về máy tính của mình.

Thông tin bảng báo giá phần mềm mới nhất năm 2019

Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp có thâm niên trên thị trường, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Lý do khách hàng nên chọn sử dụng phần mềm tại công ty chúng tôi:
- SIS cung cấp các sản phẩm phần mềm kế toán, phần mềm ERP tốt nhất trên thị trường.
- Các sản phẩm phần mềm đóng gói đa dạng
- Sản phẩm phần mềm theo yêu cầu
- Cài đặt nhanh chóng, hỗ trợ tận tình


Gọi ngay đến Hotline: 091 242 61 52 để nhận được báo giá sản phẩm phần mềm phù hợp nhất.

Lên đầu trang